Van Borselen offers quality filters for industrial applications

Terms and conditions

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden: Van B.V. Bureau Van Borselen v/h Ingenieursbureau Van Borselen

Welke voorwaarden ter inzage zijn gelegd ten kantore van de B.V. en gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 33/2011

Van Borselen B.V.
Argonstraat 66
2718 SN Zoetermeer

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen B.V. Bureau Van Borselen v/h Ingenieursbureau Van Borselen en een cliënt, waar op B.V. Bureau Van Borselen v/h Ingenieursbureau Van Borselen, hierna te noemen Van Borselen, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het enkele feit van zijn opdracht aan ons tot levering van enig goed of van enige dienst doet de cliënt afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover in deze voorwaarden wordt gesproken over cliënt wordt daaronder verstaan degene, die met ons één of meer overeenkomsten sluit inzake het leveren van goederen en/of diensten.
Artikel 2 - Offertes
 1. De door van Borselen gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de cliënt wordt aanvaard, heeft Van Borselen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van dagaanvaarding te herroepen. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Van Borselen kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden in de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
Artikel 3 - Levering
 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco bestemming binnen Nederland. Wanneer als leveringscondities een “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 2. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de cliënt. De cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 4 – Levertijd
 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de cliënt Van Borselen derhalve schriftelijk in gebreken te stellen.
Artikel 5 – Deelleveringen
 1. Het is Van Borselen toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Van Borselen elk gedeelte afzonderlijk te factureren en zijn deze algemene voorwaarden op die deelleveringen ook van toepassing.
Artikel 6 – Technische eisen
 1. De door Van Borselen geleverde zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving. De geleverde zaken zullen slechts aan van die wetgeving afwijkende technische eisen moeten voldoen, indien de cliënt die afwijkende eisen bij het sluiten van de koopovereenkomst aan Van Borselen heeft gemeld en Van Borselen schriftelijk heeft verklaard dat de te leveren zaken aan die afwijkende technische eisen zullen voldoen.
Artikel 7 – Monsters, modellen en voorbeelden
 1. Indien door Van Borselen een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8 – Garantie
 1. Van Borselen garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal, - en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal – of fabricagefout vertoont heeft de cliënt recht op herstel van de zaak. Van Borselen kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De cliënt heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Toezending van de gebrekkige zaak dient franco te geschieden, terugtransport is voor rekening van Van Borselen.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling van de zaak. Van een onjuiste behandeling van de zaak is in elk geval sprake, indien:
  1. door de cliënt, door diens personeel of door derden onvakkundig dan wel onoordeelkundig is gehandeld ten aanzien van de geleverde zaken, dan wel waaraan wijzingen, reparaties of enige ander werkzaamheid zijn verricht;
  2. sprake is van gebruik in strijd met de overeengekomen bestemming en voorschriften;
  3. een gebrek het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de cliënt, dan wel door derden ter beschikking zijn gesteld;
  4. Van Borselen door de cliënt, door diens personeel of door derden niet in staat wordt gesteld het gesignaleerde gebrek zelf te constateren en/of te verhelpen.
 4. Door Van Borselen uitgevoerde reparaties worden gedurende een termijn van drie maanden na uitvoering daarvan gegarandeerd overeenkomstig het hiervoor in de leden 1 t/m 3 bepaalde.
 5. De in dit artikel opgenomen garantieaanspraken van de cliënt vervallen, indien de cliënt handelt in strijd met het in artikel 9 van deze algemene voorwaarden bepaalde.
Artikel 9 – Gebreken: klachttermijnen
 1. De cliënt dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijke te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de cliënt na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
  3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de cliënt deze binnen 8 (acht) dagen na aflevering schriftelijk aan Van Borselen te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de cliënt binnen 2 (twee) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na aflevering schriftelijk te melden aan Van Borselen.
 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Borselen in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient Van Borselen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de (overigens) bestelde zaken.
 6. Indien de cliënt de koopovereenkomst met Van Borselen heeft gesloten onder het voorbehoud van goede werking van de geleverde zaken, wordt dat voorbehoud geacht te zijn vervallen, indien eventuele gebreken niet aan Van Borselen zijn gemeld op de in dit artikel omschreven wijze en binnen de daarin opgenomen termijnen.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
 1. De door Van Borselen geleverde zaken blijven het eigendom van Van Borselen totdat de cliënt alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Borselen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  de tegenprestatie(s) met
  • - betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de cliënt van (een) koopovereenkomst(en)
 2. Door Van Borselen geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de cliënt niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Borselen gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de cliënt of derden die de zaak voor de cliënt houden weg te halen of weg te doen halen. De cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de cliënt verplicht Van Borselen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Van Borselen:
  1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- , ontploffings, - en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  2. alle aanspraken van de cliënt op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van Borselen op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
  3. de vorderingen die de cliënt verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Van Borselen geleverde zaken te verpanden aan Van Borselen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van Borselen;
  5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Borselen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de cliënt niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 11 – Prijzen
 1. Onze prijzen zijn in euro, tenzij anders is vermeld. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege.
 2. Indien na de datum van aanbieding een of meer van de kosten een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, zijn wij, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar zo lang nog niet is geleverd, te allen tijde, gerechtigd, hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 3. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief kosten van montage en/of beproeving en/of inbedrijfstelling.
 4. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Borselen periodiek te vernieuwen prijslijsten, bevattende de prijzen van het assortiment van Van Borselen en de door Van Borselen in aanvulling op deze algemene voorwaarden gehanteerde leveringscondities. Op eerste verzoek van de cliënt wordt kosteloos een exemplaar van de op het moment van aanvrage geldende prijslijst toegezonden. Indien op een prijslijst condities voorkomen, die strijdig zijn met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het gestelde in deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Van Borselen met de cliënt een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Borselen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Van Borselen mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldend prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 procent bedraagt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op verhoging van de prijs komt Van Borselen niet toe ingeval van overschrijding van de overeengekomen levertijd.
Artikel 12 – Risico- overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan de cliënt in de macht van de cliënt worden gebracht.
Artikel 13 – Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum
  1. door middel van wettig betaalmidden ten kantore van Van Borselen
  2. door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de ING bank, rekeningnummer 67.60.19.730 t.n.v. Van Borselen te Zoetermeer. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2(twee) procent.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. De cliënt kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien hetzij zijn vordering door Van Borselen wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
 4. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14 – Kredietbeperking
 1. Van Borselen is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2 (twee) procent in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum.
Artikel 15 – Incassokosten
 1. 1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de cliënt verschuldigd:
  • over de eerste € 3.000,-- 15 procent
  • over het meerdere tot € 6.000,-- 10 procent
  • over het meerdere tot € 15.000,-- 8 procent
  • over het meerdere tot € 60.000,-- 5 procent
  • over het meerdere 3 procent
 2. 2. Indien Van Borselen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
 1. Van Borselen is jegens de cliënt uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
  1. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Van Borselen slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
  2. Overigens is de aansprakelijkheid van Van Borselen beperkt tot de door de cliënt geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Van Borselen. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Van Borselen hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
  3. Van Borselen is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Borselen of haar leidinggevende onderschikten.
  4. De door Van Borselen te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
 2. Van Borselen in nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan bedrijfsstagnatie.
Artikel 17 – Overmacht
 1. Tussen Van Borselen en de cliënt geldt als overmacht, als gevolg waarvan iedere verplichting van Van Borselen jegens de cliënt, respectievelijk iedere aanspraak van de cliënt jegens Van Borselen, verband houdende met of voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst vervalt, in elk geval een of meer van de volgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, epidemieën, oproer, overstroming, brand, werkstaking, ernstige verstoring van het bedrijfsmatige proces binnen de onderneming van Van Borselen, stagnatie in de toelevering van voorraden, grondstoffen, hulpstoffen etc., verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen en/of andere maatregelen van de bevoegde overheid. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij het aangaan van de overeenkomst al voor zien, die de nakoming van deze overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
Artikel 18 – Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Van Borselen en de cliënt is Nederlands recht van toepassingen, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitgesloten.
Artikel 19 – Algemene bepaling
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de cliënt niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen, die de bedoeling(en) van beide partijen en het door hen beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, in.

Van Borselen Filters
Argonstraat 66
2718 SN Zoetermeer
Nederland
079-341 23 14
info@vanborselen.nl
ma-vr 08:30-17:00
KvK-nummer: 27103715

This site uses cookies. You can accept them by clicking Ok