Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van B.V. Bureau Van Borselen v/h Ingenieursbureau Van Borselen, juni 2022

Welke voorwaarden ter inzage zijn gelegd ten kantore van de B.V. en gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 33/2011

Van Borselen B.V.
Argonstraat 66
2718 SN Zoetermeer

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen B.V. Bureau Van Borselen v/h Ingenieursbureau Van Borselen ( “Van Borselen”) en een afnemer van goederen (zaken) en/of diensten (“Klant”), waar op Van Borselen voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele bestaande (algemene) (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden expliciet van de hand gewezen en zijn derhalve niet op enige overeenkomst tussen Klant en Van Borselen van toepassing. 
 3. Voor zover in deze voorwaarden wordt gesproken over Klant wordt daaronder verstaan degene, die met Van Borselen één of meer overeenkomsten sluit inzake het leveren van goederen en/of diensten.

Artikel 2 - Offertes

 1. De door van Borselen gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Klant wordt aanvaard, heeft Van Borselen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding door de Klant te herroepen. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Van Borselen kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden in de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 3 - Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco bestemming binnen Nederland. Wanneer als leveringscondities een “Incoterm” is overeengekomen, zal dat in beginsel Ex Works zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De meest recente versie van de Incoterms zijn steeds van toepassing. 
 2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de betreffende zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Klant Van Borselen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen aan Van Borselen om alsnog aan diens verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Deelleveringen

 1. Het is Van Borselen toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Van Borselen elk gedeelte afzonderlijk te factureren en zijn deze algemene voorwaarden op die deelleveringen ook van toepassing.

Artikel 5 – Technische eisen

 1. De door Van Borselen geleverde zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving. De geleverde zaken zullen slechts aan van die wetgeving afwijkende technische eisen moeten voldoen, indien de Klant die afwijkende eisen bij het sluiten van de koopovereenkomst aan Van Borselen heeft gemeld en Van Borselen schriftelijk heeft verklaard dat de te leveren zaken aan die afwijkende technische eisen zullen voldoen.

Artikel 6 – Monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door Van Borselen een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7 – Garantie

 1. Van Borselen garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal, - en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal – of fabricagefout vertoont heeft de Klant recht op herstel van de zaak. Van Borselen kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Toezending van de gebrekkige zaak dient franco te geschieden, terugtransport is voor rekening van Van Borselen.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling van de zaak. Van een onjuiste behandeling van de zaak is in elk geval sprake, indien:
  a - door de Klant, door diens personeel of door derden onvakkundig dan wel onoordeelkundig is gehandeld ten aanzien van de geleverde zaken, dan wel waaraan wijzingen, reparaties of enige ander werkzaamheid zijn verricht;
  b - sprake is van gebruik in strijd met de overeengekomen bestemming en voorschriften;
  c - een gebrek het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de Klant, dan wel door derden ter beschikking zijn gesteld;
  d - Van Borselen door de Klant, door diens personeel of door derden niet in staat wordt gesteld het gesignaleerde gebrek zelf te constateren en/of te verhelpen.
 4. Door Van Borselen uitgevoerde reparaties worden gedurende een termijn van drie maanden na uitvoering daarvan gegarandeerd overeenkomstig het hiervoor in de leden 1 t/m 3 bepaalde.
 5. De in dit artikel opgenomen garantieaanspraken van de Klant vervallen, indien de Klant handelt in strijd met het in artikel 8 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 8 – Gebreken: klachttermijnen

 1. De Klant dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijke te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a - of de juiste zaken zijn geleverd;
  b - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
  c - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen 8 (acht) dagen na aflevering schriftelijk aan Van Borselen te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de Klant binnen 2 (twee) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na aflevering schriftelijk te melden aan Van Borselen.
 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Borselen in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Van Borselen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de (overigens) bestelde zaken.
 6. Indien de Klant de koopovereenkomst met Van Borselen heeft gesloten onder het voorbehoud van goede werking van de geleverde zaken, wordt dat voorbehoud geacht te zijn vervallen, indien eventuele gebreken niet aan Van Borselen zijn gemeld op de in dit artikel omschreven wijze en binnen de daarin opgenomen termijnen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Van Borselen geleverde zaken blijven het eigendom van Van Borselen totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Borselen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  de tegenprestatie(s) met
  - betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) koopovereenkomst(en)
 2. Door Van Borselen geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Klant niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Borselen gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden die de zaak voor de Klant houden weg te halen of weg te doen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Van Borselen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Van Borselen:
  a - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- , ontploffings, - en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  b - alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van Borselen op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
  c - de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Van Borselen geleverde zaken te verpanden aan Van Borselen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  d - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van Borselen;
  e - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Borselen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro, tenzij anders is vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege.
 2. Indien na de datum van aanbieding een of meer van de kosten een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft Van Borselen te allen tijde het recht om, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar zo lang nog niet is geleverd,  , hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 3. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief kosten van montage en/of beproeving en/of inbedrijfstelling.
 4. Van Borselen hanteert periodiek te vernieuwen prijslijsten, bevattende de prijzen van het assortiment van Van Borselen en de door Van Borselen in aanvulling op deze algemene voorwaarden gehanteerde leveringscondities. Op eerste verzoek van de Klant wordt kosteloos een exemplaar van de op het moment van aanvrage geldende prijslijst toegezonden. Indien op een prijslijst condities voorkomen, die strijdig zijn met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het gestelde in deze algemene voorwaarden.
 5. Van Borselen mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 procent bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op verhoging van de prijs komt Van Borselen niet toe ingeval van overschrijding van de overeengekomen levertijd.

Artikel 11 – Risico- overgang

 1. Het risico van de geleverde zaken en daarmee het risico ten aanzien van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant worden geleverd.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 
 2. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2(twee) procent. 
 3. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van Van Borselen ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. De Klant kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien hetzij zijn vordering door Van Borselen wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Kredietbeperking

 1. Van Borselen is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2 (twee) procent in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Van Borselen kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade die de Klant lijdt indien Klant aantoont dat deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Van Borselen toe te rekenen tekortkoming, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit. 
 2. Van Borselen kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor directe schade van Klant en/of van derden die het gevolg is van: A. door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie voor, tijdens of na het aangaan van de overeenkomst met Van Borselen; B. omstandigheden zoals genoemd in artikel 7 lid 3; C. gebreken aan de zaak die het gevolg zijn van normale slijtage; D. een gebrek aan de zaak of een tekortkoming ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt – onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde –in elk geval een of meer van de volgende omstandigheden verstaan: oorlog, mobilisatie, epidemieën, oproer, overstroming, brand, werkstaking, ernstige verstoring van het bedrijfsmatige proces binnen de onderneming van Van Borselen, stagnatie in de toelevering van voorraden, grondstoffen, hulpstoffen etc., verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen en/of andere maatregelen van de bevoegde overheid,   waardoor nakoming van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden verwacht. 
 3. Van Borselen kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade van Klant en/of van derden, waaronder mede - maar niet uitsluitend - wordt verstaan: gevolgschade, bedrijfsschade, individuele schade, gederfde winst, stagnatieschade en schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen van Van Borselen. 
 4. De totale door Van Borselen te vergoeden directe schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de geleverde zaken en/of diensten onder de overeenkomst voordat het schadebrengende feit zich voor heeft gedaan, dan wel indien dat minder beloopt, het laagste bedrag van (1) het maximumbedrag dat de verzekeraar van Van Borselen in het betreffende geval uitkeert, of (2) € 50.000,-.  
 5. Klant vrijwaart Van Borselen voor alle schade van derden die samenhangt met de door Van Borselen geleverde zaken en/of diensten, onder meer - maar niet beperkt tot - schade op grond van inbreuk door Van Borselen op rechten van derden - waaronder - maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom - en/of schade wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de zaak die door Klant aan een derde is geleverd, en waarvan de door Van Borselen geleverde zaak een bestanddeel vormt, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door Van Borselen aan Klant geleverde zaak. 
 6. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk uit hoofde van het voldoen aan de wettelijke en aanverwante vergunningen en vereisten ten aanzien van onder meer - maar niet uitsluitend - de bouwvoorschriften, eisen van gebruik en design en (overige) technische vereisten of industriële normen, een en ander in de breedste zin des woords, en voor zover betrekking hebbend op de zaken en/of diensten die door Van Borselen onder de overeenkomst worden geleverd. 
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gaan niet op wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Borselen

Artikel 15 – Ontbinding overeenkomst

 1. Van Borselen is gerechtigd de overeenkomst met de Klant, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van Van Borselen op volledige vergoeding van de Klant van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
  - de Klant (bij natuurlijk persoon) overlijdt;
  - de Klant surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;
  - de Klant failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;
  - sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Klant of overgang van diens onderneming;
  - sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de Klant;
  - sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de Klant;
  - beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;
  - de Klant niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens van Borselen en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

 2. Naast hetgeen in artikel 15 lid 1 is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van Van Borselen als bedoeld in artikel 14 lid 2 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Klant als Van Borselen  de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding  geleden of te lijden schade.

 3. Alle vorderingen welke van Borselen  in het geval bedoeld in dit artikel op de Klant  mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 4. Onverminderd haar overige rechten heeft van Borselen in de situaties als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten.

 5. Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Van Borselen  die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Borselen is het de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te  cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen.
 2. Van Borselen is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b). Voor zover vereist verleent de Klant hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd bepalingen van dwingend recht.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Van Borselen en de Klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitgesloten.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Artikel 19 – Algemene bepaling

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de Klant niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen, die de bedoeling(en) van beide partijen en het door hen beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, in.